Artlista för kärlväxter längs naturstigen vid Fågelsundet
  Tillbaka

Agnsäv
Alm
Andmat
Ask
Asp
Backförgätmigej
Backnejlika
Backskärvfrö
Backtrav
Berberis
Bergkorsört
Bergrör
Bergsslok
Bergssyra
Björkpyrola
Bladvass
Blekstarr
Blodnycklar
Blodnäva
Blodrot
Blåbär
Blåsippa
Bockrot
Brakved
Brunört
Brännässla
Bunkestarr
Daggkåpa
Darrgräs
Dvärgarun
Dystarr
Ekbräken
Ekorrbär
En
Fackelblomster
Femfingerört
Flaskstarr
Flockfibbla
Frossört
Fyrkantig Johannesört
Fårsvingel
Getrams
Glasbjörk
Gran
Grenrör
Gråbo
Gråfibbla
Gråstarr
Gråvide
Gräslök
Grässtjärnblomma
Gräsull
Grönpyrola
Grönvit nattviol
Gul fetknopp
Gul svärdslilja
Gulkämpe
Gullris
Gullviva
Gulmåra
Gulsporre
Gultåtel
Gulvial
Gåsört
Gökblomster
Hallon
Harsyra
Havssälting
Havtorn
Hirsstarr
Humleblomster
Humlelusern
Hundloka
Hundstarr
Hundäxing
Häckvicker
Hägg
Hässlebrodd
Hästhov
Hönsarv
Höskallra
Höstfibbla
Jordreva
Jungfrulin
Kabbeleka
Klibbal
Klubbstarr
Knutnarv
Knylhavre
Knärot
Knölsyska
Krissla
Krusskräppa
Kruståtel
Krypven
Krypvide
Kråkbär
Kråkklöver
Kråkvicker
Kummin
Kustarun
Kustbaldersbrå
Käringtand
Kärleksört
Kärrfräken
Kärrknipprot
Kärrsilja
Kärrspira
Kärrstjärnblomma
Kärrsälting
Kärrtistel
Kärrvial
Kärrviol
Liljekonvalj
Lingon
Linnea
Liten blåklocka
Ljung
Lomme
Lopplummer
Luddlosta
Lundelm
Lundgröe
Läkevänderot
Lärk
Lönn
Majbräken
Majsmörblomma
Majveronika
Mandelblomma
Midsommarblomster
Mjölkört
Myggblomster
Myskgräs
Måbär
Nagelört
Nattviol
Nejlikrot

Projekt ”Naturstig vid Hållnäskusten”
(lokalt/kommunalt naturvårdsprojekt)

Nyponros
Nässelsnärja
Nästrot
Odon
Ogräsmaskros
Olvon
Ormbär
Ormrot
Ormtunga
Oxel
Penningört
Piprör
Plattsäv
Pors
Prästkrage
Renfana
Revfingerört
Revlummer
Revsmörblomma
Rosettjungfrulin
Rundsileshår
Rödblära
Rödklint
Rödklöver
Rödkämpe
Rödsvingel
Rödven
Rölleka
Rönn
Rörflen
Rörsvingel
Salttåg
Segstarr
Sibirisk björnloka
Skavfräken
Skogsbräken
Skogsfryle
Skogsklöver
Skogsknipprot
Skogskovall
Skogsnycklar
Skogssallat
Skogsstjärna
Skogstry
Skogsviol
Skvattram
Slokstarr
Slåtterblomma
Smultron
Smörblomma
Sommargyllen
Spjutmålla
Stenbräken
Stenbär
Stensöta
Stinknäva
Stjärnstarr
Stor blåklocka
Storrams
Strandaster
Strandglim
Strandklo
Strandkrypa
Strandkvanne
Strandloka
Strandmaskros
Strandmynta
Strandmyskgräs
Strandråg
Strandrödtoppa
Strandvänderot
Strätta
Styvmorsviol
Sumpförgätmigej
Sumpgentianan
Sumpmåra
Svarta vinbär
Svartkämpe
Sälg
Tall
Teveronika
Timotej
Toppdån
Tranbär
Trolldruva
Trådstarr
Träjon
Tuvstarr
Tuvull
Tvåblad
Tätört
Vass
Vattenklöver
Vattenmåra
Videört
Vildapel
Vildlin
Vispstarr
Vit näckros
Vitgröe
Vitklöver
Vitmåra
Vitpyrola
Vitsippa
Vårbrodd
Vårfingerört
Vårfryle
Vårtbjörk
Vårärt
Våtarv
Vänderot
Åkerfräken
Åkermolke
Åkertistel
Åkerviol
Åkervädd
Äkta förgätmigej
Älgört
Ältranunkel
Ängsfibbla
Ängsfryle
Ängsgröe
Ängskavle
Ängskovall
Ängsnycklar
Ängsruta
Ängssvingel
Ängssyra
Ängsull
Ängsviol
Ärenpris
Ärtstarr
Ögonpyrola
Ögontröst
Örnbräken
Östersjötåg